Asiakaskokemus – Tulevaisuuden menestystekijä

Miten asiakaskokemusta mitataan

Share This Post

Asiakaskokemus on kaiken keskiössä, kun tarkastellaan nykyaikaista liiketoimintaa. Markkinoiden jatkuva kehitys ja kiihtyvä kilpailu ovat saaneet yritykset tunnistamaan asiakaskokemuksen merkityksen liiketoimintansa menestykselle. Asiakaskokemukseen panostaminen ei kuitenkaan ole merkityksellistä, ellei sen vaikutusta voida mitata.

Tässä artikkelissa pureudumme siihen, miten asiakaskokemusta voidaan mitata ja miten tämä prosessi voidaan automatisoida eri työkalujen avulla.

1. Asiakaspolun mittaaminen

Asiakaspolun mittaaminen on ensimmäinen ja ehkä tärkein askel asiakaskokemuksen mittaamisessa. Asiakaspolku kuvaa sitä matkaa, jonka asiakas kulkee yrityksen kanssa – alkaen ensimmäisestä kontaktista aina mahdolliseen kauppaan ja sen jälkeiseen palveluun. Mitatessamme tätä matkaa pystymme ymmärtämään, miten asiakas kohtaa yrityksen eri vaiheissa ja millaisia kokemuksia nämä kohtaamiset tuottavat.

Mittaamalla asiakaspolkua yritykset voivat tunnistaa onnistumiset ja kehityskohdat jokaisessa asiakkaan ja yrityksen välisessä kohtaamisessa. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää yrityksen toimintaa asiakaslähtöisesti, parantaen samalla asiakaskokemusta.

2. EVI® eli Emotional Value Index

EVI® (Emotional Value Index) on tulevaisuuden mittari, joka tuo uuden näkökulman asiakaskokemuksen mittaamiseen. Tämä mittari keskittyy asiakkaan kokemiin tunnekokemuksiin ja niiden merkitykseen asiakkaan päätöksenteossa ja käyttäytymisessä. EVI® mahdollistaa asiakkaiden kokemusten syvällisen ymmärtämisen.

EVI® (Emotional Value Index) ja sen analytiikka on myös integroitu osa Feedbacklyn tarjontaa. Tämä mahdollistaa asiakkaan tunnekokemusten mittaamisen ja analysoinnin, mikä antaa syvällisen ymmärryksen siitä, miten asiakkaat kokevat yrityksen palvelut ja tuotteet.

3. Kontekstuaalisen metatiedon tai taustatiedon käyttö

Asiakaskokemuksen mittaamisessa tulee ottaa huomioon myös kontekstuaalinen metatieto tai taustatieto, kuten myyntidata. Tämän tiedon avulla yritykset voivat paremmin ymmärtää asiakaskokemuksen ja myynnin välisiä yhteyksiä.

Tämä auttaa sinua tehostamaan sekä myynnin että asiakaskokemuksen kehittämistä. Kontekstuaalisen metatiedon avulla voit esimerkiksi nähdä, mikä ajaa asiakaskokemuksesi (ja myyntisi) kasvamaan kussakin tilanteessa.

Asiakaskokemuksen mittaaminen Feedbacklyn avulla

Feedbackly on työkalu, joka on suunniteltu auttamaan yrityksiä keräämään, analysoimaan ja hyödyntämään asiakaspalautetta. Se on täydellinen ratkaisu yrityksille, jotka haluavat systemaattisesti ja tehokkaasti mitata ja kehittää asiakaskokemustaan.

Feedbacklyn avulla yritykset voivat automatisoida kaikki asiakaspalautteen keräämisen ja analysoinnin prosessit. Työkalu mahdollistaa asiakaspalautteen keräämisen eri kanavissa, kuten sähköpostissa, sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja mobiilisovelluksissa. Voit lähettää asiakkaille räätälöityjä kyselyitä, joilla kerätään arvokasta tietoa heidän kokemuksistaan ja samalla yhdistää kontekstuaalisen taustatiedon tunnekokemustietoon!

Kaiken kaikkiaan, Feedbacklyn avulla yritykset voivat ottaa asiakaskokemuksen mittaamisen ja kehittämisen uudelle tasolle. Asiakaskokemus ei ole vain numeroiden peliä, vaan kyse on syvällisestä ymmärryksestä siitä, miten yrityksen toiminta vaikuttaa asiakkaan kokemukseen. Feedbackly tarjoaa välineet tämän ymmärryksen saavuttamiseksi, hyödyntämiseksi ja tuon tiedon kääntämiseksi automaattisesti konkreettiseksi myynnin kasvuksi.

Collect and analyze feedback with Feedbackly - learn more

Subscribe to our blog newsletter

Get updates, free ebooks, templates, webinars, and learn from the best

Back to the blog main page

More To Explore

Hymyilevä ja tyytyväinen asiakas

Mitä kysyä asiakastyytyväisyyskyselyssä?

Asiakastyytyväisyyskysely on tehokas tapa saada palautetta asiakkailta ja kehittää toimintaa heidän tarpeidensa suuntaan. Asiakastyytyväisyyskyselyssä kannattaa kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka ovat olennaisia yrityksen strategian ja tavoitteiden

Digitaalinen saavutettavuus on tärkeää palautteenkeruussa

Digitaalinen saavutettavuus palautteenkeruussa

Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen on nykypäivän yrityksille entistä tärkeämpää. Tästä syystä myös digitaalinen saavutettavuus tulee kuvioihin, kun puhutaan digitaalisesta palautteenkeruusta. Mutta mistä digitaalisessa saavutettavuudessa on

Ready to boost your Customer Experience?

We have helped 400+ businesses worldwide keep their customers happy. We can deliver your business results to smile about, too.

© 2022