Mitä on tekstianalyysi?

Tekstin analysoiminen

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Asiakaskokemus on monisyinen kokonaisuus ja sen arviointiin tarvitaan usein useita työkaluja, mikäli kaikki ominaisuudet eivät löydy yhdestä työkalusta. Yksi tärkeä tapa mitata asiakastyytyväisyyttä ja saada selville, millaisia kokemuksia asiakkaat ovat yrityksen palveluista tai tuotteista saaneet, on tekstianalyysi. Tekstianalyysi tarkoittaa erilaisten tekstipohjaisten aineistojen, kuten asiakaspalautteiden, NPS- ja EVI® -kyselyjen avoimen palautteen ja asiakaskyselyiden, järjestelmällistä ja automatisoitua analysointia.

Tekstianalyysin hyödyntäminen

Tekstianalyysin avulla voidaan tunnistaa asiakkaiden toiveita, odotuksia ja tarpeita. Lisäksi sen avulla voidaan löytää tärkeitä teemoja ja trendejä, jotka vaikuttavat asiakkaiden kokemukseen. Yksi tekstianalyysin tärkeimmistä tavoitteista onkin saada selville, millaisia tunteita yrityksen palvelut tai tuotteet asiakkaissa herättävät. Tämä on erityisen tärkeää, sillä asiakkaiden tunteet vaikuttavat suoraan siihen, miten yritys menestyy.

Yksi tärkeä mittari asiakkaiden tunteiden arvioimiseksi on Emotional Value Index (EVI®). EVI® on tunnekokemusta mittaava indeksi, joka kertoo, kuinka hyvin yrityksen tuotteet tai palvelut onnistuvat herättämään asiakkaissa tunteita. EVI® arvioi erilaisia tunteita, kuten iloa, surua, raivoa ja pelkoa, ja kertoo, miten nämä tunteet vaikuttavat asiakkaiden ostopäätöksiin. Tekstianalyysillä kannattaa syventää ymmärrystä juuri tämän tunneindeksin tuloksista.

EVI®-mittarin avulla yritykset voivat saada arvokasta tietoa siitä, millaisia tunnekokemuksia heidän tuotteensa tai palvelunsa herättävät asiakkaissa. Tämä auttaa yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja odotuksia entistä paremmin. Lisäksi EVI®-mittarin avulla voidaan seurata yrityksen brändimielikuvan kehittymistä ajan mittaan, jonka vuoksi se sopii loistavasti juuri tekstianalyysin yhteyteen.

Tekstianalyysin yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekstianalyysi on erittäin tärkeä työkalu asiakaskokemuksen arvioimiseksi. Se antaa yrityksille arvokasta tietoa asiakkaiden odotuksista, tarpeista ja tunteista. EVI® puolestaan on tärkeä mittari, jonka avulla yritykset voivat arvioida, kuinka hyvin he onnistuvat herättämään asiakkaissa tunteita. Nämä tiedot auttavat yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan.

Mikäli etsit työkalua, joka voi auttaa sinua asiakaskokemuksen kokonaisvaltaisessa analysoinnissa, asiakaspolun mittaamisessa sekä teksin analysoinnissa, käy pyytämässä demo Feedbacklystä!

Request a demo

Subscribe to our blog newsletter

Get updates, free ebooks, templates, webinars, and learn from the best

Back to the blog main page

More To Explore

A message to our customers

Asiakaskokemuksen uusi aika on täällä – Feedbackly 3.0

Feedbackly aloitti toimintansa missionaan auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaitaan paremmin ja kehittämään heidän kokemuksiaan paremman asiakaspalautteen avulla. Voimme ylpeänä todeta, että olemme menneet kohti tätä tavoitetta

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Miten asiakaskokemusta mitataan?

Asiakaskokemuksen (CX) merkitys kasvaa vuosi vuodelta ja hyvän CX-ohjelman toteuttamiseksi tarvitaan avuksi tärkeitä suorituskykymittareita eli KPI’ta (Key Performance indicator). Näiden mittareiden avulla voidaan mitata ja

Ready to boost your Customer Experience?

We have helped 400+ businesses worldwide keep their customers happy. We can deliver your business results to smile about, too.

© 2022