Miten asiakaskokemusta mitataan?

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Share This Post

Asiakaskokemuksen (CX) merkitys kasvaa vuosi vuodelta ja hyvän CX-ohjelman toteuttamiseksi tarvitaan avuksi tärkeitä suorituskykymittareita eli KPI’ta (Key Performance indicator). Näiden mittareiden avulla voidaan mitata ja parantaa eri asiakaskokemuksen osa-alueita, kuten asiakastyytyväisyyttä -ja uskollisuutta, suosittelua, ja erityisesti tunnekokemusta. Tässä artikkelissa esittelemme neljä tärkeintä asiakaskokemuksen KPI’ta, joilla voit mitata asiaskaskokemustasi.

Tunneindeksi eli Emotional Value Index (EVI®)

Voisi sanoa, että EVI® on koko nelikon tärkein mittari, sillä se mittaa juuri tunnekokemusta, joka on asiakaskokemuksen suurin tekijä. EVI® on mittari, jonka avulla voidaan mitata tunteita ja niiden vaikutusta asiakaskokemukseen eri asiakaspolun kosketuspisteissä. EVI®-mittarin avulla voidaan tunnistaa asiakkaiden tunnetilat ja näin parantaa heidän kokemustaan.

Feedbackly survey template

EVI® -kysely mittaa kokemusta ympyräkaaviolla, jolla vältetään kyselyyn liittyvät mahdolliset vinoumat, joita erityisesti NPS:llä ja CSAT kyselyillä on. Tunteet ryhmitellään niiden vaikutuksen mukaan klustereihin ja kuhunkin klusteriin liitetään arvo. Laskemalla näiden ryhmien painotettu keskiarvo, saadaan arvo väliltä -100 – +100, jonka voi esittää myös prosenttiosuutena.

Asiakastyytyväisyysindeksi (CSAT)

CSAT-mittari kertoo asiakkaan tyytyväisyydestä tuotteeseen tai palveluun. Koska asiakastyytyväisyys on tärkeää liiketoiminnan menestykselle, CSAT-mittaria käytetään lähes kaikenlaisissa yrityksissä kaikilla toimialoilla. Mittaria voidaan käyttää vain rajallisesti asiakaskokemuksen eri vaiheissa seuraamaan asiakkaiden tyytyväisyyttä.

CSAT survey

CSAT-kysely pyytää asiakasta arvioimaan tyytyväisyyden tason yleensä asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoittaa erittäin tyytymätöntä ja 5 erittäin tyytyväistä. CSAT-pisteet voidaan laskea kertomalla vastausten määrä vastausvaihtoehdolla ja vastaavan kertoimen kanssa. Tämän jälkeen lasketaan vastausten kokonaismäärä ja esitetään tulos prosentteina.

Suosittelumittari / suositteluindeksi (NPS)

NPS on laajalti käytetty mittari, joka mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta. Mittaria voidaan käyttää asiakaspolun loppuvaiheissa.

Yhden kysymyksen NPS-kysely pyytää asiakasta arvioimaan todennäköisyytensä suositella yritystä muille asteikolla 0-10. Vastausten perusteella asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään: suosittelijat (pisteet 9-10) ja kriitikot (pisteet 0-6). Passiivit (pisteet 7-8) voivat olla sekä suosittelijoita että kriitikkoja.

NPS:n laskeminen on melko yksinkertaista, josta voi lukea lisää täältä. NPS ei kuitenkaan anna kattavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Tämän vuoksi onkin hyvä käyttää NPS:ää yhdessä muiden KPI:den kanssa, kuten EVI:n, jotta voidaan saada kokonaisvaltaisempi näkemys koko asiakaspolusta.

Customer Effort Score (CES)

Asiakkaan vaivattomuus on tärkeä osa hyvää asiakaskokemusta – erityisesti ennen ostotapahtumaa. CES-mittari arvioi asiakkaan vaivannäköä liittyen yrityksen tuotteiden tai palveluiden käyttöön. Tämä mittari soveltuu erityisesti ostoprosessin alkuvaiheeseen, mutta mittaria voidaan käyttää myös asiakaspolun loppupuolella.

CES-kyselyssä asiakkaalta kysytään, kuinka vaikeaa yrityksen tuotetta tai palvelua asteikolla oli käyttää asteikolla 1-5, jossa:

1 – Erittäin suuri vaiva
2 – Suuri vaiva
3 – Neutraali
4 – Pieni vaiva
5 – Erittäin pieni vaiva

CES-pistemäärän laskemiseksi sinun on laskettava vastausten kokonaissumma ja jaettava se vastausten kokonaismäärällä. Asiakkaat pitävät kaupoista, jotka tarjoavat sujuvan ja vaivattoman asiakaskokemuksen auttaen heitä löytämään ja ostamaan tuotteita helposti. CES-mittari siis auttaa sinua parantamaan asiakaskokemusta ja vähentämään asiakkaan vaihtuvuutta.

Collect and analyze feedback with Feedbackly - learn more

Subscribe to our blog newsletter

Get updates, free ebooks, templates, webinars, and learn from the best

Back to the blog main page

More To Explore

Hymyilevä ja tyytyväinen asiakas

Mitä kysyä asiakastyytyväisyyskyselyssä?

Asiakastyytyväisyyskysely on tehokas tapa saada palautetta asiakkailta ja kehittää toimintaa heidän tarpeidensa suuntaan. Asiakastyytyväisyyskyselyssä kannattaa kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka ovat olennaisia yrityksen strategian ja tavoitteiden

Digitaalinen saavutettavuus on tärkeää palautteenkeruussa

Digitaalinen saavutettavuus palautteenkeruussa

Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen on nykypäivän yrityksille entistä tärkeämpää. Tästä syystä myös digitaalinen saavutettavuus tulee kuvioihin, kun puhutaan digitaalisesta palautteenkeruusta. Mutta mistä digitaalisessa saavutettavuudessa on

Ready to boost your Customer Experience?

We have helped 400+ businesses worldwide keep their customers happy. We can deliver your business results to smile about, too.

© 2022